O partnerima


CESI


CESI je feministička neprofitna organizacija  osnovana 8. ožujka 1997. godine, na Međunarodni dan žena, kao odgovor na probleme kršenja ljudskih prava, posebice ženskih i manjinskih prava, probleme militarizma, nacionalizma i pada ekonomskog standarda u poslijeratnom periodu.
 
CESI su osnovale aktivistice i članice ženskih i mirovnih inicijativa koje imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa ženama koje su preživjele traume rata. Osim užeg tima, velik broj suradnica i volontera/ki svojim radom doprinosi razvoju i ostvarivanju naših ciljeva.
Na početku našega rada bavile smo se pitanjima izgradnje mira, pružanjem podrške ženama u samoorganiziranju i na rješavanju problema u lokalnim zajednicama pogođenim ratom. Radile smo na osnaživanju žena kroz edukaciju o pitanjima ženskih prava i razvojem vještina koje će im pomoći u traženju zaposlenja te na poboljšanju psihološkog, socijalnog i  ekonomskog položaja žena. Pomogle smo u osnivanju nekoliko ženskih inicijativa i udruga uključujući prvu žensku romsku udrugu, te organizirale brojne edukacije i konzultacije za preko 1600 sudionica/ka i oko 80 udruga i/ili mreža na teme organizacijskog razvoja i upravljanja. Svoj doprinos razvoju organizacija i promociji vrijednosti civilnog društva dale smo i organizirajući kampanje za povećanje vidljivosti civilnog društva.
 
Tijekom dugogodišnjeg rada uvidjeli smo da je prepoznata kvaliteta naših programa od strane brojnih korisnica/ka i društvenih aktera. Programi su pažljivo osmišljavani i utemeljeni na rezultatima istraživanja i potrebama ciljane grupe, a zaslužne smo i za pokretanje niza rasprava i otvaranje novih društvenih tema.
 
Naši ciljevi su:
- Zagovaranje za puno ostvarenje ženskih ljudskih prava na nacionalnoj, EU i međunarodnoj razini
- Poticanje veće učinkovitosti u provedbi javnih politika vezanih uz rodnu ravnopravnost i ženska ljudska prava
- Uključivanje i osnaživanje žena za sudjelovanje u društvenim, političkim i ekonomskim procesima
 
Više o radu CESI na www.cesi.hr
 
Program Europske unije za Hrvatsku - IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala – Grant shema: "Žene na tržištu rada" - Projekt: "Bolja perspektiva žena Romkinja na tržištu rada"
Ova stranica izrađena je uz pomoć Europske unije.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Zagreb i njenih projektnih partnera
i ni na koji način ne odražava gledišta Europske unije.