Provedeno istraživanje o potrebama i mogućnostima žena Romkinjama za uključivanje u svijet rada i društvo


Od 150 anketiranih nezaposlenih žena Romkinja 36,8% (N=56) aktivno traži posao, a svega 32 imaju napisan životopis. Više o tome Anketa o potrebama i mogućnostima žena Romkinja za uključivanje na tržište rada iIi društvo.
Program Europske unije za Hrvatsku - IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala – Grant shema: "Žene na tržištu rada" - Projekt: "Bolja perspektiva žena Romkinja na tržištu rada"
Ova stranica izrađena je uz pomoć Europske unije.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Zagreb i njenih projektnih partnera
i ni na koji način ne odražava gledišta Europske unije.